--------------------------------------------------------------------------------------------
KAJIAN KES
PERNIAGAAN & KEUSAHAWANAN
BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP
--------------------------------------------------------------------------------------------


1)    Bagaimana keluarga Halimah pastikan pelaburan RM10 juta yang dipohon oleh Tajudin dibuat dengan selamat dan terjaga mengikut kehendak mereka?

2)    Apakah strategi  yang digunapakai oleh keluarga Halimah selaku pelabur untuk pastikan Halimah mempunyai hak mutlak ke atas ARENAMAYA sekiranya Tajudin menyeleweng?

3)    Sekiranya ARENAMAYA didaftarkan sebagai sebuah perkongsian (partnership), bagaimana modal  RM10 juta yang dikeluarkan oleh keluarga Halimah perlu diambilkira?

4)    Adakah pelaburan dalam hartanah seperti yang dibuat oleh ARENAMAYA terjamin keuntungannya berbanding sekiranya ARENAMAYA melabur dalam perniagaan lain (subsidiari atau syarikat sekutu)?

5)    Bagaimana Tajudin boleh mendapat saham 10% dengan nilai RM1 juta sedangkan dia tidak mempunyai wang sebanyak itu semasa ARENAMAYA ditubuhkan?

6)    Bagaimana Halimah pastikan ARENAMAYA jadi milik Zac dan tidak jatuh ke tangan orang lain walaupun selepas dia meninggal dunia?

7)    Bolehkan Ivy menuntut kepada ARENAMAYA bahagian wang yang dijanjikan oleh Tajudin kepadanya?

8)    Bolehkan Ivy menuntut kepada Zac bahagian wang yang dijanjikan oleh Tajudin kepadanya?

9)    Bagaimanakah anda fikir Tajudin patut menyelesaikan tuntutan Ivy?

10)    Bagaimanakah anda fikir Tajudin patut lakukan bilamana Zac enggan menjadi penyelamat nya dan penyelamat ARENAMAYA?

11)    Sekiranya Tajudin meninggal dunia, adakah saham ARENAMAYA yang dipegangnya boleh menjadi milik Ivy dan Azman (anak Tajudin dan Ivy) menurut hukum Faraid (bagi orang Islam) atau undang-undang lain bagi yang bukan Islam?

12)    Adakah tindakan Zac menarik diri sebagai Pengarah KUASA ARENA dan menggantikan dengan Malik satu tindakan yang wajar hanya kerana dia terpaksa ke luar negara?

13)    Sebagai pelabur KUASA ARENA, apa langkah yang boleh dilakukan oleh Zac untuk pastikan modal  RM250,000 yang dilaburkannya ditadbir dengan sebaiknya oleh ALI, rakan kongsinya?

14)    Apakah langkah lain yang boleh dilakukan oleh Zac untuk pastikan Ali menjaga KUASA ARENA dengan sebaiknya ketika dia di luar negara? 

15)    Sekiranya anda seorang 'fresh graduate' lulusan kursus-kursus berkaitan perniagaan, keusahawanan, perakaunan, pentadbiran korporat (corporate administration), kewangan (finance), undang-undang dan sains sosial seperti Zac dan anda dikehendaki mentadbir ARENAMAYA, adakah anda rasa anda cukup bersedia untuk melaksanakannya?

16)    Kursus apakah di university di Malaysia yang anda rasa paling baik untuk menyediakan seorang graduan untuk mentadbir sebuah syarikat seperti ARENAMAYA.

17)    Sekiranya anda ialah Tajudin, bagaimana anda akan membelanjakan dana RM10 juta yang dilaburkan oleh keluarga Halimah?

18)    Kenapakah Zac tidak mahu daftarkan perniagaan KUASA ARENA sebagai sebuah Perkongsian, sebaliknya dia mendaftarkan syarikat 'Sendirian Berhad'.


--------------------------------------------------------------------------------------------
KAJIAN KES
HAL EHWAL KORPORAT & UNDANG-UNDANG SYARIKAT
CORPORATE AFFAIRS AND CORPORATE LAW
--------------------------------------------------------------------------------------------


1)    Apakah makna 'saham syarikat' dan bagaimana saham ARENAMAYA  & KUASA ARENA  diwujudkan?

2)    Adakah syarikat persendirian (Sdn Bhd) seperti ARENAMAYA boleh mewujudkan sekatan atau syarat ke atas pemilikan saham seperti yang dilakukan oleh keluarga Halimah terhadap Tajudin?

3)    Bagaimana Pengiran Mukhriz yang berdaftar sebagai Pemegang Saham ARENAMAYA  sebenarnya hanya Pemegang Amanah saham tersebut sahaja?

4)    Apakah proses dan prosidur yang perlu dilakukan oleh IKA (Setiausaha Syarikat ) untuk mendaftarkan Zac sebagai Pemegang Saham ARENAMAYA bagi menggantikan Pengiran Mukhriz yang telah meninggal dunia?.

5)    Apakah proses dan prosidur yang perlu dilakukan oleh Ika untuk mendaftarkan Zac sebagai Pengarah ARENAMAYA bagi menggantikan Pengiran Mukhriz yang telah meninggal dunia?.

6)    Oleh kerana Zac enggan menjadi Pengarah dan Pemegang Saham ARENAMAYA bagi menggantikan Pengiran Mukhriz, apakah pilihan sementara  yang boleh digunapakai oleh Tajudin untuk pastikan ARENAMAYA boleh terus beroperasi?

7)    Adakah dengan adanya Perjanjian Pemegang Saham (Shareholders Agreement), Tajudin masih boleh menyelewengkan wang ARENAMAYA ? Bagaimana?

8)    Adakah struktur ARENAMAYA yang mempunyai hanya 2 orang Pengarah dan 2 orang Pemegang Saham itu ideal? Jika tidak, apakah struktur yang ideal?

9)    Bolehkah Ika mendaftarkan  pindahmilik saham ARENAMAYA  kepada Zac dengan menggunakan surat wasiat Pengiran Mukhriz tanpa mendapatkan persetujuan dan tandatangan  Zac?

10)    Kenapakah Bank membekukan akaun ARENAMAYA selepas kematian Pengiran Mukhriz sedangkan masih ada seorang lagi penandatangan (signatory) yang masih aktif iaitu Tajudin.

11)    Bagaimana posisi seorang Pemegang Amanah (Trustee) saham seperti Pengiran Mukhriz dan Benefisiari saham seperti Zac?

12)    Apakah prosidur yang perlu dilakukan oleh ARENAMAYA untuk membeli dan memiliki  hartanah?

13)    Apakah prosidur yang perlu dilakukan oleh ARENAMAYA untuk membeli dan memiliki  saham syarikat lain ?

14)    Apakah prosidur yang perlu dilakukan oleh ARENAMAYA untuk memberikan Elaun Pengarah kepada Tajudin dan Mukhriz?

15)    Apakah prosidur yang perlu dilakukan oleh ARENAMAYA untuk menstrukturkan semula (restructure)  pelaburannya?

16)    Apakah prosidur yang perlu dilakukan oleh ARENAMAYA untuk melantik Zac sebagai Pengarah?

17)    Apakah prosidur yang perlu dilakukan oleh ARENAMAYA untuk mengisytiharkan dividen kepada Tajudin dan Mukhriz setiap tahun?

18)    Bagaimana Tajudin dapat menyembunyikan maklumat kewangan ARENAMAYA sehingga tidak dapat diakses oleh Ivy?

19)    Apakah fungsi dan peranan FADLI selaku Pengarah Nominee dalam anak syarikat dan syarikat sekutu ARENAMAYA?

20)    Bagaimana Ali yang disuruh mengurus dan mentadbir KUASA ARENA sepenuhnya boleh pastikan usaha dan haknya dalam KUASA ARENA akan terpelihara?

21)    Apakah kedudukan sebenar Malik yang dilantik oleh Zac sebagai Pengarah tetapi tidak memiliki saham KUASA ARENA?--------------------------------------------------------------------------------------------
KAJIAN KES
PERAKAUNAN & KEWANGAN
ACCOUNTING AND FINANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------


1)    Bagaimana keluarga Halimah pastikan Tajudin tidak menyelewengkan wang tunai yang dilaburkan dalam ARENAMAYA?

2)    Bagaimana Pengiran Mukhriz di Brunei memantau kewangan ARENAMAYA di Malaysia bagi memastikan ARENAMAYA ditadbir dengan sebaiknya oleh Tajudin ?

3)    Apakah risiko kewangan melaburkan wang dalam saham syarikat?

4)    Bolehkah Juruaudit ARENAMAYA mengeluarkan Laporan Audit dalam tempoh ARENAMAYA hanya tinggal hanya seorang saja Pengarah dan Pemegang Saham?

5)    Bagaimana nilai (value) ARENAMAYA diperoleh dalam Laporan Audit?

6)    Bagaimana Fadli (Akauntan) melakukan penstrukturkan semula (restructuring) pelaburan ARENAMAYA ?

7)    Apakah EPC (Exempt Private Company) dan bagaimanakah ianya dipergunakan oleh ARENAMAYA?

8)    Bagaimana ARENAMAYA mengeluarkan dividen kepada Tajudin dan Mukhriz setiap tahun?

9)    Bilamana Tajudin mengatakan nilai ARENAMAYA dalam lingkungan RM50 juta, bagaimana nilai tersebut diperoleh?

10)    Jika nilai ARENAMAYA dalam RM50 juta, berapakah nilai sesaham ARENAMAYA?

11)    Bagaimanakah kerangka atau struktur Penyata Kewangan ARENAMAYA selaku syarikat pelaburan?

12)    Bagaimanakah kerangka atau struktur cukai pendapatan ARENAMAYA selaku syarikat pelaburan?

13)    Apakah fungsi dan peranan Fadli  selaku CFO ARENAMAYA?

14)    Bagaimana Fadli akan mengira zakat perniagaan ARENAMAYA seperti diminta oleh Zac?

15)    Bagaimana Ali mendapat 30 % saham KUASA ARENA  sedangkan Zac yang mengeluarkan keseluruhan modal sebanyak RM250,000 untuk memulakan perniagaan mereka?

16)    Bagaimana Ali membayar nilai 30 % saham KUASA ARENA yang diperuntukkan kepadanya?

17)    Apakah fungsi dan peranan Fadli selaku Financial Controller dalam KUASA ARENA?


Mengenai projek MYCO Bisnes : Undang-undang perniagaan  di Malaysia tidak mewajibkan seseorang peniaga mempunyai kelayakan akademik yang khusus. Sesiapa sahaja dari latarbelakang manapun boleh mendaftarkan perniagaan dan boleh menjadi Pengarah Syarikat asalkan  berumur 18 tahun ke atas dan bukan seorang yang bankrup.  MYCO membahas dan mengupas isu-isu berkaitan perniagaan dan korporat khususnya di Malaysia dan menerbitkan bahan-bahan yang diolah dalam pelbagai bentuk seperti video maklumat dan dokumentari drama ( dokudrama) yang boleh ditonton bagi tujuan pembelajaran  sendiri (self learning) dan latihan.  Pendedahan ini dapat membantu menambahkan ilmu dan maklumat bagi  peniaga, pengarah syarikat, pemegang saham syarikat malah golongan pelajar. Ilmu yang terbaik membantu anda membuat keputusan yang terbaik seperti memposisikan diri sebagai pemilik, Pengarah syarikat, pemegang saham, CEO, mengawal kewangan, mengeluarkan dividen, tanggungan dan banyak lagi yang harus anda terokai sebagai seorang peniaga.

Penafian : Segala kandungan di laman web mycoi.com.my  berserta bahan-bahan yang diterbitkan melalui projek MYCO Bisnes adalah dibangunkan hasil pengkajian dan penelitian yang sewajarnya berdasarkan pengalaman para penulis, pengkaji dan penerbitnya. Kandungan MYCO disalurkan sebagai wacana ilmu, medium pencetusan minda dan maklumat umum bertujuan menggalakkan (encourage) individu meningkatkan prestasi diri dan sekaligus memajukan perniagaan mereka. Penerbit  tidak menjamin maklumat yang dibentangkan  samada secara tersurat atau tersirat adalah penjelasan muktamad berkaitan dengan sesuatu peraturan atau perundangan perniagaan ataupun solusi (solution) maupun konklusi ( conclusion) kepada sesuatu isu yang dibentangkan . Justeru para pembaca dan penonton harus mendapatkan nasihat daripada pakar dan profesional dalam hal ehwal korporat, perundangan, kewangan dan perniagaan bagi memperjelaskan sesuatu isu yang dihadapinya. Penerbit berhak membuat sebarang pindaan dan/atau perubahan dari masa ke semasa mengikut keperluan dan perubahan peraturan dan undang-undang yang berkaitan. Penerbit  tidak bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti, kehilangan atau kerosakan yang mungkin timbul daripada penggunaan maklumat atau ketepatan maklumat yang dipaparkan.

Pernyataan Hakcipta : Hakcipta laman web mycoi.com.my dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya  adalah hak Penerbit  dan sekutunya termasuk penulis, penerbit  dan pengarahnya  kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian kandungannya  boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada Penerbit. Sebarang pertanyaan dan kemusykilan boleh disalurkan ke email info@mycoi.com.my.Centric Asia Media 2020KAJIAN KES CERITA
UNTUK PEMBELAJARAN KENDIRI
STORY CASE STUDIES FOR SELF LEARNING
Perkara dan persoalan yang dibentangkan bertujuan sebagai ujian kendiri (self test) di mana anda boleh menguji kefahaman dan pengetahuan am anda mengenai perniagaan, hal ehwal korporat, undang-undang syarikat dan perakaunan.
 
Sekiranya anda boleh kenal atau berhasil menjawab kesemua persoalan yang terdapat di segmen kajian kes tanpa menonton drama penuh ANTARA KITA anda boleh dianggap pakar dalam perniagaan, hal ehwal korporat dan kewangan.

Sekiranya anda seorang pelajar di institusi pengajian tinggi , kami percaya anda boleh mendapat kefahaman yang berguna dalam sabjek yang berkaitan.

Sekiranya anda seorang pengarah syarikat ,  pemegang saham syarikat atau ahli perniagaan kami percaya anda akan mendapat pengetahuan dan inspirasi dalam mentadbir perjalanan perniagaan, syarikat dan kewangan perniagaan anda.

Selamat Berjaya!

PERKONGSIAN ILMU SECARA TERBUKA
OPEN KNOWLEDGE SHARING

Sekiranya anda seorang usahawan dan Pengarah Syarikat (Company Director) yang berpengalaman, ataupun pengamal korporat profesional (professional corporate practitioners) seperti Peguam Korporat (Corporate Lawyer), Setiausaha Syarikat (Company Secretary) dan Juruaudit (Auditor), kami percaya anda mungkin punya jawapan anda yang tersendiri dalam isu dan perkara yang dibentangkan dalam cerita ANTARA KITA.

Walau siapapun anda,  kami hargai perspektif anda mengenai pelbagai isu dan perkara yang dipaparkan dalam cerita ANTARA KITA.

Oleh itu bagi mencapai skop jawapan dan kemungkinan  yang terbaik (best possible answers) dan pola pikir yang sebaiknya terhadap isu dan perkra yang dibentangkan, kami menjemput professional dan para pengamal korporat berkolaborasi dalam projek ini.  Anda boleh hubungi kami di info@mycoi.com.my

ISU DAN PERKARA YANG DIPAPARKAN DALAM SEGMEN KAJIAN KES DIPETIK DARI SKRIP ASAL CERITA "ANTARA KITA" . UNTUK TUJUAN PEMBELAJARAN ANDA PERLU MERUJUK TOPIK DAN ISU LANGSUNG DENGAN PENASIHAT PERNIAGAAN DAN KORPORAT SEPERTI SETIAUSAHA SYARIKAT, PEGUAM KORPORAT DAN AKAUNTAN.

Isu dan perkara dalam cerita ANTARA  KITA adalah menurut perspektif dan kajian penulis.

Topik dan teknik dalam perniagaan dan hal ehwal korporat sengaja diketengahkan  agar penonton dapat mengenal,
berfikir, menilai dan mendapatkan jawapan bagi sesuatu perkara.

Dalam ertikata yang lain kami percaya anda mungkin
akan terasa seperti melalui satu sesi pencetusan minda atau brainstorming bila anda menonton cerita ANTARA KITA.
KAJIAN ISU DAN PERKARA DALAM
ANTARA KITA
ISSUE AND MATTER STUDIES IN ANTARA KITA
PERBEZAAN PERSPEKTIF DAN POLA PIKIR
PERSPECTIVE AND WAY OF THINKING DIFFERENCES

Kami percaya setiap orang akan mempunyai perspektif yang tersendiri apabila berdepan dengan sesuatu isu dan perkara. Perbezaan ini tergantung kepada pengetahuan, pengalaman, pendirian dan kepercayaan seseorang.

Namum dalam konteks pembelajaran, kami hanya berusaha mencetus kreativiti pemikiran dan pola fikir seseorang. Oleh itu terpulanglah kepada anda untuk memanafaatkan apa yang dipaparkan dalam cerita ANTARA KITA untuk meningkatkan kredibiliti dan kapasiti diri anda khususnya dalam mengurus dan mentadbir perniagaan dan syarikat sendiri.

Ini bukan perlumbaan untuk menunjukkan siapa paling hebat tetapi untuk berkongsi ilmu (knowledge sharing ) melalui pembelajaran terbuka (open learning).

PENAFIAN NAMA SYARIKAT
"ARENAMAYA" DAN "KUASA ARENA"

Setakat tarikh terbitan kandungan ini iaitu 6 September 2021, melalui semakan di MYDATA- SSM, tiada syarikat berdaftar yang menggunakan nama ARENAMAYA dan KUASA ARENA.

Kedua-dua nama syarikat tersebut adalah rekaan penulis sahaja dan tidak ada kaitan dengan mana-mana syarikat dan perniagaan. Oleh itu kami menganggap nama ARENAMAYA dan KUASA ARENA sebagai hakcipta penulis.

Namun begitu, sekiranya terdapat  syarikat atau perniagaan yang sudah berdaftar  dengan nama yang sama atau hampir serupa dengan ARENAMAYA dan KUASA ARENA,  ianya satu kebetulan dan bukan disengajakan.

PENAFIAN ISU DAN WATAK

Jalan cerita ANTARA KITA diadun secara strategik dengan mengambilkira isu-isu dan perkara yang biasa dilalui oleh para peniaga, usahawan dan pengarah-pengarah syarikat persendirian (Sendirian Berhad) di Malaysia. Melalui jalan cerita tersebut, kami turut menyuntik maklumat teknikal dalam ruang lingkup undang-undang syarikat, hal ehwal korporat dan perakaunan berdasarkan regulasi di Malaysia. Oleh itu sebarang isu kes yang dibentang dalam cerita ini tidaklah merujuk kepada mana-mana kes. Namun begitu, sekiranya isu tersebut pernah berlaku pada syarikat atau perniagaan anda, ianya adalah satu kebetulan dan bukan disengajakan.

Watak-watak dalam cerita ANTARA KITA seperti Pengarah Syarikat, Setiausaha Syarikat, Akauntan dan Peguam adalah watak yang diwujudkan berdasarkan realiti keberadaan mereka dalam senario pensyarikatan di Malaysia. Oleh itu sebarang dialog, hujah dan reaksi mereka dalam cerita adalah rekaan semata-mata dan tidak ada kena mengena dengan mana-mana peribadi yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Namun begitu sekiranya terdapat persamaan,  ianya adalah satu kebetulan dan bukan disengajakan.